TERMS & CONDITIONS

DEFINITIES

1.1. Verkoper: MEMOLUB International SA, met hoofdkantoor gevestigd te 1070 Brussel - Anderlecht, Rue Bollinckx 43, geregistreerd onder nummer BE 0462.320.311.

1.2. Koper: het bedrijf dat de Producten en Diensten koopt in het kader van zijn professionele activiteit.

1.3. Producten: industriële smeermiddelen, automatische en verwijderbare enkel- en meerpunts-smeertoestellen, accessoires voor apparaten en industriële smeermiddelen (oliën, vetten).

Diensten: Analyse van de behoeften, uitvoering van een smeerplan, opvolging van de procedures, installatie van het apparaat, mechanisch onderhoud, enzovoort.

1.4. GTC: deze algemene verkoopvoorwaarden.

1.5. Aanbieding: het document dat door de Verkoper wordt uitgegeven en de financiële en contractuele voorwaarden bevat die door de Verkoper worden voorgesteld als reactie op het verzoek om een aanbieding van de Koper.

TOEPASSING VAN DE GTC

2.1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden ("GTC") zijn bijgevoegd bij de Aanbieding van de Verkoper en zijn van toepassing op elke bestelling van Producten of Diensten die door de Koper bij de Verkoper wordt geplaatst. Deze GTC hebben voorrang op de algemene of bijzondere voorwaarden van de Koper, ongeacht enige tegenstrijdige bepaling in laatstgenoemde. Voor zover ze eenmaal onder de aandacht van de Koper zijn gebracht, zijn de GTC van toepassing op elke volgende bestelling van de Koper, zelfs als ze niet zijn bijgevoegd bij de aanbiedingen na de eerste bestelling.

2.2. Door de Aanbieding van de Verkoper te aanvaarden, erkent de Koper deze GTC te hebben gelezen en deze volledig te aanvaarden.

BESTELPROCEDURE

3.1. De Aanbiedingen van de Verkoper zijn geldig gedurende één maand vanaf de datum van verzending ervan aan de Koper. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van de Aanbieding te wijzigen zolang deze niet door de Koper is aanvaard.

3.2. Een bestelling wordt pas als definitief beschouwd nadat deze uitdrukkelijk door de Verkoper is bevestigd. De vertegenwoordigers of medewerkers van de Verkoper hebben geen vertegenwoordigingsbevoegdheid. De verkopen die zij onderhandelen worden daarom pas bindend na bevestiging van de bestelling door de Verkoper.

3.3. Bestellingen voor Producten kunnen onderworpen zijn aan minimale hoeveelheidsbeperkingen of voorwaarden. Leveringen worden gedaan onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het betreffende Product ter plaatse. De verplichtingen van de Verkoper met betrekking tot de bestelling zijn inspanningsverplichtingen.

LEVERING VAN PRODUCTEN

4.1. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen door de Verkoper, worden leveringen gedaan aan het adres van de Verkoper zoals vermeld in de orderbevestiging.

Indien de leveringen op het terrein van de Koper worden gedaan, is de Koper verantwoordelijk voor het uitladen van de Producten in de verpakking en containers. Indien de levering plaatsvindt via een slang, is deze onderworpen aan de volgende voorwaarden:

het mag alleen worden geleverd aan een ontvangstfaciliteit voor bulk die vooraf door de Verkoper is beoordeeld en goedgekeurd; de levering moet plaatsvinden in overeenstemming met gezondheids-, veiligheids- en milieueisen en -regelgeving; de levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden en te zijn aanvaard nadat het product het einde van de afleverpijp heeft gepasseerd. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de levering op te schorten of te weigeren als de veiligheidsgaranties voor de levering aan de Koper niet worden nagekomen.

4.2. Leveringstermijnen zijn indicatief. De Verkoper zal zich inspannen om de bestelde Producten binnen de in de bestelling vermelde termijnen te leveren, zonder echter enige resultaatsverplichting dienaangaande aan te gaan. De Verkoper is alleen aansprakelijk indien de vertraging aanzienlijk is en te wijten is aan grove nalatigheid van haar kant.

De Verkoper verbindt zich ertoe de Koper op de hoogte te stellen van de mogelijkheid van vertraging.

4.3. Vertragingen in de levering geven in geen geval aanleiding tot toepassing van boetes wegens vertraging.

4.4. Het risico gaat over op de Koper bij de levering van de Producten. Het eigendom van de Producten gaat over op het laatste moment als volgt:

wanneer het risico overgaat op de Koper; wanneer de Koper de volledige bedragen heeft betaald voor de geleverde Producten. 4.5. De Koper heeft de volgende verplichtingen tot aan de eigendomsoverdracht van de Producten:

De Producten bewaren als bewaarnemer van de Verkoper zonder enige vergoeding; De Producten gescheiden van de producten van andere leveranciers opslaan en op een zodanige manier dat ze duidelijk identificeerbaar zijn; Ze verzekeren tegen alle risico's tegen hun aankoopprijs en ze op een juiste manier opslaan. Bij menging met andere producten worden de Producten geacht gedeeltelijk aan de Verkoper en gedeeltelijk aan de Koper toe te behoren naar verhouding van de respectieve hoeveelheden die zijn gemengd.

PRIJS, FACTURERING EN BETALING

5.1. De contractprijs is de prijs die is bepaald in de Aanbieding of die voortvloeit uit de daarin vermelde prijsberekeningsformules. Deze prijs is onderhevig aan herziening of indexering onder de voorwaarden zoals vermeld in de Aanbieding. De prijs is netto (exclusief toepasselijke belastingen en heffingen).

Extra kosten kunnen in rekening worden gebracht bij de Koper indien de levering niet kon plaatsvinden door toedoen van de Koper of door de Koper werd geweigerd.

5.2. De facturen van de Verkoper zijn volledig verschuldigd binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum. Ze worden genoteerd en betaald in euro's.

Er kan geen verrekening plaatsvinden met vorderingen die de Koper mogelijk heeft tegen de Verkoper.

5.3. Eventuele klachten met betrekking tot de factuur moeten binnen 7 kalenderdagen na de factuurdatum aan de Verkoper worden gemeld. Indien binnen deze periode geen klacht wordt ingediend, wordt de factuur als onherroepelijk aanvaard beschouwd.

5.4. Elke factuur die niet op de vervaldatum wordt betaald, geeft automatisch en zonder ingebrekestelling recht op toepassing van rente op achterstallige betalingen tegen het tarief dat van toepassing is krachtens de wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, evenals een forfaitaire vergoeding van 15% van het onbetaalde bedrag (inclusief btw), waarbij deze vergoeding echter niet meer dan 10% van het totale bedrag van de bestelling mag bedragen.

GOEDKEURING VAN PRODUCTEN - GARANTIES

6.1. De Verkoper garandeert de conformiteit van de Producten met de specificaties van de bestelling. Elke andere garantie met betrekking tot kwaliteit, garantie met betrekking tot een specifiek gebruik en andere voorwaarden is uitgesloten voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Eventuele gebreken in hoeveelheid moeten binnen een maximum van 15 kalenderdagen na de leveringsdatum aan de Verkoper worden gemeld en op de leveringsbon worden vermeld.

Indien de Koper een gebrek in de kwaliteit van de Producten of een gebrek aan conformiteit met de specificaties van de bestelling constateert, dient hij de Verkoper onverwijld op de hoogte te stellen door een monster van het betreffende defecte Product aan de Verkoper te verstrekken. Geen enkele claim zal worden geaccepteerd als deze voorwaarden niet zijn vervuld. De Koper moet de Verkoper toestaan om zijn eigen tests en verificaties uit te voeren en, indien nodig, toegang te verlenen tot de bedrijfsgegevens van de betrokken machines of apparatuur.

Indien het defect wordt vastgesteld, zal de Verkoper de defecte Producten op eigen kosten vervangen.

6.2. Tenzij anders overeengekomen tussen de Verkoper en de Koper, komen de kosten van goedkeuring van de Producten, zoals onder meer tests, verificaties, mechanische tests, enzovoort, evenals de kosten van derden die de verificatie uitvoeren, voor rekening van de Koper.

6.3. De garantieperiode van de Producten is beperkt tot 24 maanden vanaf de datum van levering.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

7.1. De aansprakelijkheid van de Verkoper is beperkt tot directe schade die voortvloeit uit grove nalatigheid, fraude of bedrog. In geen geval is de Verkoper aansprakelijk voor de volgende schade:

verlies, schade of letsel veroorzaakt door een inherent gevaar van de Producten; verlies van winst, verwachte winst, markt of goodwill, verlies van tijd of operaties, kosten van vervanging van machines of apparatuur, verliezen als gevolg van verminderd operationeel gebruik van machines en apparatuur; gevolgschade, inclusief vorderingen en schade geleden door derden. 7.2. De aansprakelijkheid van de Verkoper zal in geen geval het bedrag van de relevante bestelling overschrijden.

DIENSTEN

8.1. De Diensten worden geleverd op basis van een jaar- of meerjarige overeenkomst of op ad-hocbasis en in overeenstemming met de voorwaarden zoals uiteengezet in genoemde overeenkomst en de GTC.

8.2. De Verkoper neemt geen resultaatsverplichting op zich bij het verlenen van de Diensten. Haar diensten zijn beperkt tot middelenverplichtingen.

VERTROUWELIJKHEID

9.1. De partijen verbinden zich ertoe de vertrouwelijkheid te handhaven van de informatie die wordt uitgewisseld in het kader van hun contractuele betrekkingen en deze niet aan derden bekend te maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

9.2. Informatie die algemeen bekend is geworden of informatie die rechtmatig in het bezit is of wordt verkregen van derden zonder schending van enige verplichting tot vertrouwelijkheid, wordt niet beschouwd als vertrouwelijk in de zin van artikel 9.1.

ANNULERING

De Verkoper heeft te allen tijde het recht om elke bestelling te beëindigen zonder aansprakelijkheid jegens de Koper en zonder afbreuk te doen aan enige vergoeding die van de Koper kan worden gevorderd in de volgende gevallen: (i) de Koper voldoet niet aan een van zijn verplichtingen uit hoofde van de bestelling en de GTC, zoals, maar niet beperkt tot, betaling van facturen wanneer deze verschuldigd zijn, zonder deze tekortkoming binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling van de Verkoper te verhelpen; (ii) in geval van insolventie, surseance van betaling of collectieve procedures van de Koper; (iii) een geval van overmacht zoals gedefinieerd in artikel 12 hieronder, waarbij overmacht echter geen recht geeft op enige schadevergoeding.

OVERMACHT

11.1. Partijen zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering van hun contractuele verplichtingen indien deze vertraging of tekortkoming het gevolg is van een gebeurtenis of omstandigheid die onvoorzienbaar, onweerstaanbaar en buiten de controle van de betrokken partij valt.

11.2. Een geval van overmacht heeft tot gevolg dat de uitvoering van alle of een deel van de verplichtingen tijdelijk of definitief onmogelijk wordt.

11.3. De partij die getroffen is door een geval van overmacht dient de andere partij binnen acht (8) kalenderdagen na kennisneming van het geval hiervan in kennis te stellen. Zij dient het geval in detail te beschrijven en de andere partij te informeren over alle relevante informatie die een nauwkeurige identificatie en bepaling van de gevolgen ervan voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen mogelijk zou maken. De partij die een beroep doet op overmacht dient tegelijkertijd de andere partij op de hoogte te stellen van de beëindiging ervan binnen dezelfde hierboven vermelde termijnen.

11.4. Elke partij die niet op de in de voorgaande alinea beschreven wijze de andere partij informeert, wordt uitgesloten van het recht om overmacht in te roepen.

11.5. De verplichtingen van de partij die een beroep doet op overmacht worden opgeschort zolang de uitvoering ervan onmogelijk wordt gemaakt door overmacht. Niettemin dient de partij die een beroep doet op overmacht, voor zover mogelijk, de impact van overmacht op haar contractuele verplichtingen te beperken.

11.6. Het optreden van overmacht ontslaat de partij die daarop een beroep doet echter niet van aansprakelijkheid voor nalatigheid of het nalaten om de oorzaak op een redelijke en adequate wijze te herstellen, te elimineren of te verminderen.

11.7. Overmacht geeft geen recht op schadevergoeding. Alleen het gedeelte van de uitgevoerde bestelling vóór het optreden van het geval van overmacht is verschuldigd aan de Verkoper. Elk vooruitbetaald bedrag zal aan de Koper worden terugbetaald.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

12.1. De GTC en de overeenkomsten of bestellingen waarop zij van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

12.2. Elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, uitvoering of interpretatie van de GTC, de overeenkomsten of bestellingen waarop zij van toepassing zijn, is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de statutaire zetel van de Verkoper.

Laatste update: 25 november 2022.