Disclaimer

Disclaimer


De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. MEMOLUB® International NV/SA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of omissies in de inhoud van de website.

In geen geval zal MEMOLUB® International NV/SA aansprakelijk zijn voor enige speciale, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij in een contractuele handeling, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Service of de inhoud van de Service. Memolub behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan de inhoud van de dienst aan te brengen. Memolub garandeert niet dat de website vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn. We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn. U stemt ermee in dat we de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder u daarvan op de hoogte te stellen. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de service op uw eigen risico is. De service en alle producten en diensten die via de service aan u geleverd worden, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons verklaard) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn" voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. In geen geval zullen MEMOLUB® International NV/SA, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de service of enig product verkregen met behulp van de service, of voor enige andere claim gerelateerd op enigerlei wijze aan uw gebruik van de service of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden, of anderszins beschikbaar gesteld via de service, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

Disclaimer externe koppelingen

De website van MEMOLUB® International NV/SA kan koppelingen naar externe websites bevatten die niet door MEMOLUB® International NV/SA geleverd of onderhouden worden en op geen enkele manier aan MEMOLUB® International NV/SA gelieerd zijn. Houd er rekening mee dat Memolub de nauwkeurigheid, relevantie, tijdigheid of volledigheid van informatie op deze externe websites niet garandeert.

Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de Service of op een gerelateerde website onnauwkeurig is op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend). Wij nemen geen verplichting op ons om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij dit wettelijk verplicht is. Geen enkele gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum die in de Dienst of op een gerelateerde website wordt toegepast, dient te worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Dienst of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.